Fryske Hartogen
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

 

 

Fryske Hartogen

 

Ascon (130),

soe ûnder in oare titel syn heit opfolgje, hy hat in stikmannich doarpen stifte.

Adelbold (173),

hat de Romeinen holpen yn ferskate oarloggen en syn broer

Titus Bojocalus (187)

wie in geleard man en wie achte by de Romeinske Keizer en de Hartoch fan Brabân.

Ubbo (240),

hat is protte bout oan sterkten en stêden, en hat Dokkum stifte.

Haron Ubbo (299)

hat in oerienkomst sletten mei de Denen de Kening fan west Fryslân befochten en is yn syn lusthûs by it Rea Klif stoarn yn 335.

Odilbaldus (335),

soan fan Haron Ubbo hat Fryslân tige útwreide troch syn moedigens, is opfolge troch syn soan

Odolf Haron (360),

foarearst de lêste fan de Hartogen, ûnder hokker in mannich Friezen, troch te min lân ferhuze binne nei de Eider. (Fan Hûs Askonius)

 

 

 

 

 

Tebek nei Skiednis