Fryske Greven
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

 

Fryske Greven

 

Alfbad (Abba), Greef fan Eastergo, (rûn 777-786).

Durk I, Greef fan Eastfryslân (Goa Rûstringen rûn780-793).

Nodala (786-806).

Dirk I (806-808).

Godfrey (810-839).

Gerhart Greef fan Westergo (822-842).

Hemming Greef fan Eastfryslân (Goa Rûstringen rûn 841).

*Deenske diel hearsker: Harald (Hartoch west, fermoarde yn 852)

*Deenske diel hearsker: Rorik (839-875).

Albdag Greef fan Eastergo (Rûstringen rûn 870-883).

Gerulf I: Greef fan Frisia en Kinmerlân (875-883).

*Skandinaviske (Wytsingen) diel hearsker: Godfried (880-885).

Gerulf II: Greef fan Frisia en Kinmerlân (883-916)

Dirk II : Greef fan West-Frisia en Kinmerlân (916-939)

Durk II (Theodore): Greef fan West-Frisia en Kinmerlân (939-988)

 

 

 

 

Tebek nei Skiednis