Frysk Folksliet
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

Frysk Folksliet

 

Frysk bloed, tsjoch op!

Wol nou'ris broeze ind siede,

Ind bonsje throch myn ieren om.

Flean op! Ik sjong it baeste lân fenn' ierde;

It Frysce lân fol ear ind rom.

Klink den, in dawerje fier yn it roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Ompolske fen it heage sâlte wetter,

Forthroppe op ien terp oaf stins,

Hien' d'âlde Friezen yn de wrâld net better.

Hjar lân ind frydom wier hjar winsk.

Klink den, ind dawerje fier yn it roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Frjemd fen it jok fen frjemde hearen,

Faek earm, mar dochs sterk ind fry,

Hoe de âlde Fries stânfaest by syn menearen.

Hy wier ien Fries, ien Fries stoar hy.

Klink den, ind dawerje fier yn it roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Throch waer ind wyn, tsjin need ind dea to striden.

Mei 't gleaune swird yn d'îs'ren hân,

Wier wille yn dy fromme tîden,

Wier 't foár de frydom fen hjar lân.

Klink den, ind dawerje fier yn it roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Fen buwchjen frjemd, ind fy fen ljeawe wirden,

Wier rjocht ind sljocht hjar her tind sin.

Hja beane om neat, mar mei de bleate swirden

Soen's' alle thwang ind oerlaest jin.

Klink den, ind dawerje fier yn it roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Sa faek throch stoárm yn djippe sé beditsen,

Oerâlde ljeawe Frysce groun,

Waerd noait dy taye bân forbritsen,

Dy Friezen oan hjar lân forbuwn.

Klink den, ind dawerje fier yn it roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Throchloftich folk fen dizze âlde namme,

Waes jimmer op dy âlders great.

Bljou îwich fen dy grize heage stamme

Ien grien, ien kreftich doerjend leat.

Klink den, ind dawerje fier yn 't roun

Dyn âlde eare, o Frysce groun.

 

Eigentlike tekst fan Halbertsma,

út Rimen en Teltsjes

 

 

Tebek nei Skiednis