It ferdrach fan Verdun 843
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

 

It ferdrach fan Verdun

 

 

Yn 843 is it ferdrach fan Verdun ôfsletten en is it Ryk (sis mar Jeropa) opdielt yn West Francië (Karel de Keale) Frankryk, Midden Francië, wêrûnder Fryslân wat letter ôfskiede en by Dútslân hearde (Lotharius, Lotharingen) en East Francië (Loadewyk de Dútser) Dútslân (Franken, Saksen, Zwaben en Beieren). It noardlik diel fan Midden (Ljocht grien) Lotharingen wie (Frisii) Fryslân. It midden diel hat troch de ieuwen hinne altyd in striidpunt west tusken East (Dútsers) en West (Frânsen).

 

 

West-Francië

Karel de Keale 843-877

Loadewyk de Stotteraar 877-879

Loadewyk III 879-882

Karloman 879-884

 

Midden-Francië

Lotharius I 843-855

Lotharius II 855-869

Karel fan Provence 855-863

Loadewyk II 855-875

 

East-Francië

Loadewyk II De Dutsker 843-876

Loadewyk III De Jonge 876-882

Karel III De Dikke 882-888

 

 

 

 

Tebek nei Skiednis