Beknopt jier oersjoch
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

 

Beknopt jier oersjoch,

 

 

jier 11 f.Kr. Drusus komt yn Fryslân, en de Friezen gean in ferbûn oan mei de Romeinen.

 

jier 9 n.Kr. De slach yn it Teutoburgerwoud.

 

jier 28 n.Kr. Opstân tsjin Olennius om belesting en binne doe ferslein yn Baduhenna en út Fryslân ferjage.

 

28-48 Corbulo, yn Fryslân Steedhâlder oer Neder-Germaanske folken, hat Flevum fanôf grûn wer opbout. Fryslân fasalsteat.

 

48-130 Maloriks en Ferritus nei Rome foar middeljen. Grutte stêds brân yn Rome op 19 juli 64. De Friezen stean de Batavieren, Civillis, by yn in opstân tsjin de Romeinen. Dibbaldus Segon in wrede prins en oanfallen fan Noarmannen. Tabbo komt wer thús.

 

130-200 Druïden freegje Stavo om rie oer it Rea Klif. Hartoch Ascon stjert en wurd opfolge troch Adelbold.

 

200-300 Adelbold yn 208 beïerdigje yn haadstêd Starum. Dokkumburg (Dokkum) is stifte yn 248. Friezen ha diel oan it Frankyske ferbûn.

 

300-400 Folksferhúzingen. Ascon stifter fan Medemblik. It jier 333 in rampjier foar Fryslân. Heal Jeropa hat, 365, te lijen ûnder swier waar. Iglo Lascon rêder fan Fryslân. Richoldus earste kening fan Fryslân.

 

400-500 Hengistus en Horsa, en oare folken, nei Ingelân. Haadstêd Starum wurdt wer renovearre. Begjin fan de Franken mei oanfallen op it Fryske Ryk.

 

500-600 Ynfallen fan Denen en Noarmannen. In stoarm fan trije dagen. Ofskieding fan de Longobarden. Lêst fan de sykte “Rode Loop”. Stifting fan Warns. Beroald Fryske Kening.

 

600-700 “Ha, âlde griiskop”. Dorestêd yn folle bloei. Earste tsjerke yn Wiltenburg bout. Kerstening fan de Friezen. Oant safier is it Ryk fan Starum. Redbad Kening fan de Friezen, en ferliest de slach by Dorestêd. Oerwinning fan Redbad op Karel Martel by Keulen. Bonifatius op syn tochten fermoarde yn Dokkum. Karel de Grutte Kening fan de Franken en beskermhear fan Fryslân.

 

700-800 Dea fan Pepijn 714, Kriigstochten yn Spanje (778), tsjin de Wilten oan de Eastsee (789), en tsjin de Avaren oan'e Donau (791). Karel de Grutte ferstoarn. Slach oan de Boarn (734) .

 

800-900 Karel de Grutte kroand ta Keizer fan it Westen (804). Ferbûn oangongen mei Karel en de Friezen. Oerstreamingen. Tocht fan de Friezen nei Rome om Karel te helpen by de striid tsjin de Italianen. Magnus Forteman stifte de “Friezen Tsjerke” yn Rome. 814 Karel de Grutte stjert en wurdt opfolge troch Loadewyk de “Fromme” syn soan. In float fan 100.000 Noarmannen op'e Maas. Yn 843 is it ferdrach fan Verdun ôfsletten.

 

900-1000 “De Lieve Vrouwen Kerk” yn'e brân flein, Friezen yn ferset tsjin Greef Dirk II, Harald wurd dope, Yn 989 bin der in soad Friezen en oare kust bewenners ferdronken, Arnoud as Greef, Haitze hast en Solke dea makke troch Hessel Jongama.

 

 

 

 

Tebek nei Skiednis