Wa hie mei wa te krijen de 1ᵉ 1000 jier?
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Jo binne hjir by

 

Skiednis fan ús moaie Fryslân

 

 

Wa hie mei wa te krijen oan't de 1ᵉ 1000 jier?

 

Opnommen binne, foar sa fier bekend:

 

1) Fryske Keningen.

2) Greven, Prinsen en Hartogen fan Fryslân.

3) Keningen fan de Franken.

4) Prinsen fan Cherusken, Deensk, Bataafsk oft oars.

5) Pausen en Hilligen.

6) Keizers fan it Romeinske Ryk.

 

Romeinske Keizers, Franken en alle lieders dy't yn jiertallen te fetsjen binne, wêr't de Friezen mei te krijen hiene oft dêr yn eltsengefal tiidgenoaten fan wiene. De saneamde tsjin Keizers en Pausen binne hjir net by mar foar safier dat al it gefal is, dan is dat om de relevânsje.

 

Keizer: (de 1e Romeinse keizer Gaius Octavius) Gaius Julius Caesar Augustus, neamd: Augustus (fan 13 jan. 27 f.K. oant 19 aug. 14 n.K. en adopsje soan fan Julius Caesar).

*Fryske prins: Asinga Ascon (Adel IV Asega Askar, oft Swarte Adel) (71 f.Kr.-11 n.Kr.).

Stam Cherusken, prins Arminius (18 f.Kr.- 19 n.Kr. Germaan Hermann)

Keizer: (Tiberius Claudius Nero ) Tiberius Julius Caesar Augustus, neamd: Tiberius (fan 14 n.K. Oant 16 mrt. 37 n.K. en adopsje soan fan Julius Caesar.)

* Fryske Keningen: Diocarus Segon (11 n.Kr.- 46 n.Kr.).

Paus 1: Petrus 33(?)-67(?), Keizer: (Gaius Julius Caesar) Gaius Caesar Augustus Germanicus neamd: Caligula (fan 37 n.K. oant 41 n.K. en adopsje soan fan Tiberius, yn 41 op 24 jan. fermoarde),

Keizer: (Tiberius Claudius Nero Germanicus) Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus neamd: Claudius I (fan 41 n.K. oant 13 okt. 54 n.K. hat Brittanje Mauretania ferovere, is fermoarde).

Fryske Prins: Dibbaldus Segon (46 n.Kr.- 85 n.Kr.).

Keizer: (Lucius Domitius Ahenobarbus) Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus neamd: Nero (fan 54 n.K. oant 09 jun. 68 n.K. yn opdracht fan Galba fermoarde), Paus 2: Linus 67(?)-79(?),

Keizer: Servius Sulpicius Galba neamd: Galba (fan 68 n.K. Oant 15 jan. 69 n.K. fermoarde).

* Bataafsk: Gaius Julius Civilis

Keizer: Marcus Salvius Otho neamd: Otho (16 apr. 69 n.K. hat selsmoard plege nei in ferlerne slach tsjin Vitellius),

Keizer: Aulus Vitellius neamd: Vitellius (20 des. 69 n.K. fermoarde),

Keizer: Titus Flavius Vespasianus neamd: Vespasianus (berne 17 nov. 9 n.K. stoarn 23 jun.79 n.K. konsolideare bestjoer en jildsaken),

Paus 3: Anacletus 79(?)-88(?),

Keizer: Titus Flavius Vespasianus neamd: Titus (79 n.K. stoarn 13 sept. 81 n.K., iepene it Colosseum).

 

100 jier.

 

*Fryske Prins: Tabbo (Malorix) (85 n.Kr.- 130 n.Kr.).

Keizer: Titus Flavius Domitianus neamd: Domitianus (81 n.K. Oant 18 sept. 96 n.K. eindige de Romeinske útwreiding yn Germania), Clemens I 88(?)-98(?),

Keizer Marcus Cocceius Nerva neamd: Nerva (96 n.K. Oant 28 jan. 98 n.K. Trajanus de adoptearde),

Paus 5: Evaristus 98(?)-106(?), Paus 6: Alexander I 106(?)-115(?), Paus 7: Sixtus I 115(?)-125(?),

Keizer Marcus Ulpius Traianus neamd: Traianus (53 n.K. stoarn 11 aug. 117 n.K. makke de grutste útwreiding fan it Ryk), Keizer Publius Aelius Hadrianus neamd: Hadrianus (76 n.K. stoarn 10 jul. 138 n.K. konsolideare de grinzen), Paus 8: Telesforus 125(?)-136(?).

*Fryske Hartoch: Ascon (130 n.Kr.- 173 n.Kr.).

Paus 9: Hyginus 136(?)-140(?), Keizer Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus neamd: Antonius Pius (138 n.K. stoarn 07 mrt. 161 n.K. stifter fan de Antonijnse dynastie),

Paus 10: Pius I 140(?)-155(?), Paus 11: Anicetus 155(?)-1166(?),

Keizer Lucius Ceionius Commodus Verus neamd: Lucius Verus (161 n.K. oant 169 n.K. liede fjildtocht tsjin de Parhen en brocht de Pest (infectiesykte) epidemie nei it Westen nei in tocht nei it Easten, dea troch sykte, dielde it Ryk mei Marcus Aurelius Antoninus (8 jier)).

Keizer Marcus Aurelius Antoninus neamd: Marcus Aurelius (161 n.K. oant 180 n.K. Filosoof-Keizer – dielde it Ryk mei Lucius Verus (8 jier) en letter mei (3 jier) Commodus), Paus 12: Soter 166(?)-175(?).

*Fryske Hartoch: Adelbold (173 n.Kr.- 186 n.Kr.).

Paus 13: Eleuterus 175(?)-189,

Keizer (Lucius Aurelius Commodus) Lucius Aelius Aurelius Commodus neamd: Commodus (177 n.K. Oant 31 des. 192 n.K. Filosoof-Keizer – dielde it Ryk mei Marcus Aurelius Antoninus (3 jier). Commodus).

*Fryske Hartoch: Titus Bojocalus (186 n.Kr.- 240 n.Kr.).

Paus 14: Victor I 189-199, Keizer Publius Helvius Pertinax neamd: Pertinax (126 n.K. is fermoarde 28 mrt. 193 troch Praetoriaanse garde), Keizer Marcus Didius Severus Iulianus neamd: Didius Julianus (02 jun. 193 n.K. fermoarde yn opdracht fan de Senaat),

 

200 jier.

 

Keizer (Lucius Septimius Severus) neamd: Septimius Severus (193 n.K. Oant 04 febr. 211 n.K. liede fjildtochten yn Britannië en Mesopotanië),

Keizer (Caesar D. Clodius Septimius Albinus Augustus) neamd: Clodius Albinus (berne 25 nov. 147 stoarn 19 febr. 197), Keizer (Caesar C. Pecennius Niger Justus Augustus) neamd: Pescennius (berne 139, stoarn okt. 194), Keizer (Lucius Septimius Bassianus) Marcus Aurelius Antoninus neamd: Caracalla (198 n.K. oant 217 n.K. ferliende alle frijen Romeinsk burgerrjocht),

Keizer Caesar Publius Septimius Geta Augustus neamd: Geta (26 des. 211 n.K. fermoarde yn opdracht fan syn broer Caracalla yn âldens fan 22 jier), Keizer Marcus Clodius Pupienus Maximus neamd: Pepienus (164 – 29 jul. 238 n.K. regearde mei Balbinus, fermoarde troch Praetoriaanse Garde). Paus 15: Zeffyrinus 199-217, Paus 16: Calixtus I 217-222,

Keizer: Caesar Marcus Opellius Macrinus Augustus neamd: Macrinus (217 n.K. oant 08 jun. 218 n.K. gjin Severiër, executeard),

 

Keizer: (Varius Avitus Bassianus) Marcus Aurelius Antoninus neamd: Egalabalus (218 n.K. stoarn 11 mrt. 222 n.K. fereare de sinnegod Elagabal), Paus 17: Urbanus I 222-230, (Marcus Iulius Gessius Bassianus Alexianus), Keizer (Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus neamd: Severus Alexander (222 n.K. oant jan. 235 n.K. by Mogontiacum troch opstannige soldaten fermoarde), Paus 18: Pontianus 230-235, Paus 19: Anterus 235-236, Keizer Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax neamd: Maximinus I thrax (berne 173 n.K. oant 238 n.K. earste soldaten Keizer en fermoarde troch eigen troepen),

Paus 20: Fabianus 236-250,

Keizer Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus neamd: Gordianus I (238 n.K. hat 20 dagen regeart en hat doe selsmoard plege), Keizer Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus neamd: Gordianus II (192 – mrt. 238 n.K. hat 20 dagen regeard en is doe sneuvele), Keizer (Caesar Marcus Clodius Pupienus Maximus Augustus) neamd: Pepienus (164?- 29 jul. 238 n.K. regearde mei Balbinus, fermoarde troch Praetoriaanse Garde),

Keizer Decimus Caelius Calvinus Balbinus neamd: Balbinus (Caesar D.Caelius Calvinus Balbinus Augustus) (29 aug. 238 n.K. regearde mei Pupienus, fermoarde troch Praetoriaanse Garde), Keizer: Marcus Antonius Gordianus Augustus neamd: Gordianus III (238 n.K. oant 244 n.K. is stoarn op fjildtocht yn Perzië).

*Fryske Hartoch: Ubbo (240 n.Kr.- 299 n.Kr.).

Keizer: Marcus Iulius Philippus neamd: Philippus I Arabs (244 n.K. oant 249 n.K. is stoarn op fjild),

Keizer Gaius Messius Quintus Traianus Decius neamd: Decius (249 n.K. ferstoarn juni 251 n.K. is stoarn op fjild tsjin de Goten), Keizer Gaius Vibius Trebonianus Gallus neamd: Trebonianus Gallus (251 n.K. oant 253 n.K. is troch eigen troepen dea makke), Paus 21: Cornelius 251-253, Keizer: Marcus Aemilius Aemilianus neamd: Aemilianus (253 n.K. is troch eigen troepen dea makke), Keizer Publius Licinius Valerianus Augustus, neamd: Valerianus (195 n.K. 260 yn finzenis nommen troch Sassaniden is troch eigen troepen dea makke), Paus 22: Lucius I 253-254,

Keizer Publius Licinius Egnatius Gallienus neamd: Gallienus (253 n.K. oant 268 n.K. fermoarde troch eigen offisieren yn Milaan), Paus 23: Stefanus I 254-257, Paus 24: Sixtus II 257-258, Paus 25: Dionysius 259-268, Keizer Marcus Cassianus Latinius Postumus neamd: Postumus (260 n.K. oant 269 n.K. fermoarde troch eigen troepen), Keizer Marcus Aurelius Claudius Gothicus neamd: Claudius II Gothics (268 n.K. oant 270 n.K. fersloech de Goten stoar oan de Pest), Keizer Marcus Aurelius Marius neamd: Marius (269 n.K. fermoarde troch in soldaat),

Keizer Marcus Aurelius Claudius Quintillus neamd: Quintillus (270 n.K. plege nei 77 dagen selsmoard), Keizer Marcus Piav(v)onius Victorinus neamd: Victorinis (269 n.K. oant 271 n.K. fermoarde troch in offisier, ferlear Spanje), Paus 26: Felix I 269-274, Keizer Gaius Pius Esuvius Tetricus neamd: Tetricus I (271 n.K. oant 274 n.K. ferslein en ôfset troch Aurelianus), Keizer Lucius Domitius Aurelianus neamd: Aurelianus (270 n.K. stoarn sept. 275 n.K. brocht it Ryk wer byinoarren),

Keizer Marcus Claudius Tacitus neamd: Tacitus (275 n.K. oant 276 n.K. fersloech de Goten), Paus 27: Eutychianus 275-283,

Keizer Marcus Annius Florianus neamd: Florianus (276 n.K. fermoarde troch eigen troepen, broer fan Tacitus), Keizer Marcus Aurelius Probus neamd: Probus (276 n.K. Oant 29 aug. 282 n.K. fermoarde troch ûntefreden soldaten), Keizer Marcus Aurelius Carus neamd: Carus (282 n.K. oant 283 n.K. op fjildtocht nei Persië dea, troffen troch wjerljocht),

Keizer: Marcus Aurelius Numerius Numerianus Augustus neamd: Numerianus (283 n.K. oant 285 n.K. fermoarde troch offisier en syn broer Carinus nimt it oer), Paus 28: Cajus 283-296,

Keizer Marcus Aurelius Carinus neamd: Carinus (283 n.K. oant 285 n.K. fermoarde troch offisier),Keizer: (Diocles) Gaius Aurelius Valerius Diocletianus neamd: Diocletianus (20 nov. 284 n.K. Oant 01 maaie 305 n.K. die grutte herfoarmingen, en gong nei 20 jier mei pensjoen),

Keizer(west): Maximianus (Caesar M.Aurelius Valerius Maximianus Augustus ): (20 nov. 286 n.K. Oant 01 maaie 305 n.K. die grutte herfoarmingen, en gong nei 20 jier mei pensjoen),Paus 29: Marcellinus 296-304 (hichte punt Kristen ferfolgingen).

 

300 jier.

*Fryske Hartoch: Haran (299 n.Kr.- 335 n.Kr.).

Keizer Flavius Valerius Constantius Augustus (saneamde tsjin oft diel Keizer), neamd:

Constantius Chlorus (305 n.K. Oant 25 Jul.306 n.K. feroverje Brittanië),

Keizer(east): Galarius (Caesar C.Galerius Valerius Maximianus Augustus ) (01 maaie 305- 05 maaie 311), Keizer(west): Flavius Severus (Caesar Flavius Valerius Severus Augustus) (306- 307),

Keizer Caesar Flavius Valerius Constantinus Augustus neamd: Constantinus (307 n.K. Oant 22 maaie 337 n.K. stifte Constantinopel), Paus 30: Marcellus I 308-309 (ferplichting Celibaat), Paus 31: Eusebius 309-310, Paus 32: Miltiades 310-314, Paus 33: Silvester I 314-335.

*Fryske Hartoch: Odilbaldus (297 n.Kr.- 359 n.Kr.) Paus 34: Marcus 336,

Keizer: Maxentius (M.Aurelius Valerius Maxentius Augustus ) (307- 28 okt. 312), Keizer: Licinius (Caesar Valerius Licinianus Licinius Augustus ) (11 nov. 308- 18 sept. 324),

Keizer: Licinius (Valerius Licinianus Licinius Nobilissimus Caesar. ) (317- 324), Keizer: Maximinus (C.Valerius Galerius Maximinus Augustus) (maaie 309- aug. 313),

Keizer: Crispus ? (Flavius Julius Valerius Crispus Magnus f.Nobilissimus Caesar),

Keizer: Constantijn I (stoar op 22 maaie 337 is opfolge troch syn soan Constantius),

Keizer Flavius Claudius Constantinus neamd: Constantijn II (09 sept. 337 n.K. Oant 09 apr. 340 n.K. Keizer yn Gallië, Brittanië en Spanje, sneuvele), Paus 35: Julius I 337-352, Keizer Flavius Julius Constans neamd: Constans I (09 sept. 337 n.K. Oant 18 jan. 350 n.K. Keizer yn it Westen, en sneuvele op'e flecht).

 

*Fryske Hartoch: Udolh Haron (341 n.Kr.- 373 n.Kr.).

Keizer Flavius Julius Constantius Augustus, neamd: Constantius II (09 sept. 337 n.K. oant 03 nov. 361 n.K. Keizer yn it Easten sûnt 353 allinne hearsker oer it Ryk), In trio Keizers tusken 350 en 353: (Flavius Magnus Magnentius Augustus en Flavius Claudius Constantius Gallus Nobilissimus Caesar en Flavius Magnus Decentius Caesar), Paus 36: Liberius 352-366, Keizer Flavius Claudius Julianus Augustusneamd: Julianus Apostata (03 nov. -26 jun. 361 n.K. oant 363 n.K. sneuvele tsjin de Persen), Keizer: Jovianus (Flavius Jovianus Augustus) (27 jun. 363- 16 febr. 364), Keizer(west): Valentinianus I (Flavius Valentianus Augustus)(febr. 364- 17 nov. 375), Paus 37: Damasus I 366-384.

*Fryske Keningen: Richoldus I (373 n.Kr.- 416 n.Kr.).

Keizer(east): Valens (Flavius Valens Augustus) (28 mrt. 364- 9 aug. 378), Keizer(west): Gratianus (Flavius Gratianus Augustus) (24 aug. 367- 25 aug. 383),

Keizer(west): Valentinianus II ( Flavius Valentianus Junius Augustus)(22 nov. 375-15 maaie 392), Paus 38: Siricius 384-399, Keizer: Maximus (Flavius Maximus Augustus) (22 nov. 383- 28 aug. 388), Keizer: Eugenius (Flavius Eugenius Augustus) (maaie 392- 06 sept. 394), Keizer: Flavius Teodosius Augustus (de Grutte) (jan. 392- 17 jan. 395), Kening fan de Franken: Merovech (?),

 

400 jier.

 

Keizer(west): Flavius Honorius Augustus (25 jan. 393- 15 aug. 423), Paus 39: Anastasius I 399-401, Keizer(east): Flavius Arcadius Augustus (jan. 395- 01 maaie 408), Keizer: Constantijn III (Flavius Claudius Constantinus Augustus) (408-18 sept. 411), Keizer: Constantius III (Flavius Constantinus Augustus) (08 febr. 421-21 sept. 421), Paus 40: Innocentius I 401-417, Keizer(east): Theodosius II (Flavius Theodosius Augustus) (01 maaie 408- 25 jul. 450).

*Fryske Keningen: Finn oft Finn Folcwalda (416 n.Kr.- 442 n.Kr.).

*Hengist en Hors gean nei Ingelân, soannen fan Harog Udolph.

Paus 41: Zosimus 417-418, Paus 42: Bonifatius I 418-422, Kening fan de Franken: Pharamond (418-428), Paus 43: Celestinus I 422-432, Keizer(west): Johannes Augustus(423-425), Kening fan de Franken: Chlodio (428-447), Keizer(west): Valentinianus III (23 okt. 425- 16 mrt. 455), Paus 44: Sixtus III 432-440, Paus 45: Leo I De Grutte 440-461.

* Fryske Keningen: Odilbaldus II (435 n.Kr.- 477 n.Kr.).

Kening fan de Franken: Merovech de jongere (447-458), Keizer(west): Petronius Maksimus (fan 31 maaie 455), Keizer(east): Marcianus (450-457), Keizer(west): Avitus (09 jul. 455- 17 okt. 456), Kening fan de Franken: Childerik I (458-481), Paus 46: Hilarus 461-468, Paus 47: Simplicius 468-483, Keizer: Maiorianus (457-461), Keizer: Leo I (457-474), Keizer(west): Libius Severus Augustus (461- 25 sept. 465), Keizer: Antemius (467- 30 juni 472), Keizer: Olybrius (okt. 472), Keizer: Glyserius (473-474), Keizer: Julis Nepos (474-475), Keizer: Romulus Augustulus (475-476) (lêste Keizer, yn 476 ôfset troch Germaan Odoaker),

 

500 jier.

 

* Fryske Keningen: Richoldus II (477 n.Kr.- 540 n.Kr.).

Kening fan de Franken: Clovis I (481-511), Paus 48: Felix II(III) 483-492, Paus 49: Gelasius I 492-498, Paus 50: Anastasius II 496-498, Paus 51: Symmachus 498-514, Kening fan de Franken: (elts in diel) Theuderic I (511-534), Childebert I (511-538), Chlodomer (511-524), Chlotharius I (511-561), Paus 52: Hormisdas 5147-523, Paus 53: Johannes I 523-526, Paus 54a: Felix III(IV) 526-530, Paus 54b: Dioscurus 530, Paus 55: Bonifatius II 530-532, Paus 56: Johannes II 533-535, Kening fan de Franken: Theudebert I (534-548), Paus 57: Agapitus I 535-536, Paus 58: Silverius 536-537, Paus 59: Vigilius 537-555.

* Fryske Keningen: Beroald (540 n.Kr.- 597 n.Kr.).

Kening fan de Franken: Theudowald I (548-555) (Theodebald I), Paus 60: Pelagius I 556-561, Kening fan de Franken: Chlotharius I (558-561), Paus 61: Johannes III 561-574, Kening fan de Franken: (elts in diel) Sigebert I (561-575), Charibert I (561-567), Guntram (561-592), Chilperik I (561-584), Paus 62: Benedictus I 575-579. Paus 63: Pelagius II 579-590,

*Fryske Keningen: Audulf (597 n.Kr.- 623 n.Kr.).

 

600 jier.

 

Paus 64: Gregorius I De Grutte 590-604, Paus 65: Sabinianus 604-606, Paus 66: Bonifatius III 607, Paus 67: Bonifatius IV 608-615, Kening fan de Franken: (elts in diel) Childebert II (575-595), Chilperik I (567-584), Childebert II (593-596),

Kening fan de Franken: (elts in diel) Theodebert II (596-612), Chlotharis II (584-629), Theuderik II (596-613).Kening fan de Franken: Theuderik II (612-613), Kening fan de Franken: Sigebert II (613-?), Paus 68: Adeodatus I 615-618, Paus 69: Bonifatius V 619-625.

*Fryske Keningen: Aldgillis I (Aldgisl) (623 n.Kr.- 679 n.Kr.).

Kening fan de Franken: Chlotharius II (584-629), Paus 70: Honorius I 625-638, Kening fan de Franken: Dagobert I (629-639), Kening fan de Franken: Sigebert III (639-656), Paus 71: Severinus 640, Paus 72: Johannes IV 640-642, Paus 73: Theodorus I 642-649,

Paus 74: Martinus I 649-655, Paus 75: Eugenius I 655-657, Kening fan de Franken: Childebert I (656-662), Kening fan de Franken: Chlotarius III (657-673), Paus 76: Vitalianus 657-672, Kening fan de Franken: Childeric II (662-675), Paus 77: Adeodatus II 672-676, Kening fan de Franken: Clovis III (675-676), Paus 78: Donus 676-678, Kening fan de Franken: Dagobert II (676-679), Paus 79: Agatho 678-681, Paus 80: Leo II 682-683, Paus 81: Benedictus II 684-685, Paus 82: Johannes V 685-686, Paus 83: Conon 686-687, Paus 84: Sergius I 687-701, Kening fan de Franken: Theuderic III (679-691), Kening fan de Franken: Clovis IV (691-695),

*Fryske Keningen: Radbodus I (Redbad) (679 n.Kr.- 719 n.Kr.).

 

700 jier.

 

Kening fan de Franken: Childebert III (695-711), Paus 85: Johannes VI 701-705, Paus 86: Johannes VII 705-707, Paus 87: Sisinius 708. Paus 88: Constantinus I 708-715, Kening fan de Franken: Dagobert III (711-715), Paus 89: Gregorius II 715-731, Kening fan de Franken: Chilperik II (715-721), Paus 90: Gregorius III 731-741.

* Fryske Fjildhear: Popo (719 n.Kr.- 734 n.Kr.).

Kening fan de Franken: Theuderic IV (721-737).

Paus 91: Zacharias 741-752, Biskop Liudger (742-809).

*Fryske Keningen: Aldgillis II (734 n.Kr.- 741 n.Kr.).

# Willibrord (stoarn op 7 novimber 739) "apostel fan de Friezen".

Interregum: (737-742), Paus 92: Stefanus II(III) 752-757,

*Fryske Keningen: Aldgillis III (Gondobaldus 741 n.Kr.- 760 n.Kr.).

*Fryske Greef: Alfbad, greve fan Eastergo, (rûn 745-760).

Paus 93: Paulus I 757-767, Kening fan de Franken: Childerik III (743-751), Kening fan de Franken: Pepijn de Koarte (751-768). # Bonifatius (stoarn op 5 juny 754(5) fermoarde yn Dokkum apostel fan de Dútsers), Paus 94: Stefanus III(IV) 768-772.

*Fryske Keningen: Radboud II (760-786)

Paus 95: Adrianus I 772-795,

*Fryske Greef: Durk, greve fan Eastfryslân (Goa Rûstringen rûn780-793).

*Fryske Greef: Abba (777-786).

Kening fan de East Franken: Karloman I (768-771),

 

800 jier.

 

Kening fan de Franken: Karel de Grutte (768-814, letter ta Keizer kroant troch Paus Leo III).

*Fryske Greef: Nodala 786-806).

Paus 96: Leo III 795-816.

*Fryske Greef: Dirk (806-808).

*Fryske Greef: Godfrey (810-839).

Kening fan de Franken: Loadewyk I (de Fromme 814-840), Ferdrach fan Verdun 843, opdieling fan it Frankiske Ryk, Paus 97: Stefanus IV 816-817, Paus 98: Paschalis I 817-824.

*Fryske Greef: Gerhart greve fan Westergo (822-842).

Paus 99: Eugenius II 824-827, Paus 100: Valentinus 827, Paus 101: Georgius IV 827-844.

*Deenske diel hearsker: Rorik (839-875).

Kening fan West Francië: Karel de Keale (840-877), Kening fan Midden Francië: Lotharius (840-855), Kening fan East Francië: Loadewyk II de Dútsker (840-876).

*Fryske Greef: Hemming greve fan Eastfryslân (Goa Rûstringen rûn841).

Paus 102: Sergius II 844-847, Paus 103: Leo IV 847-855, Kening fan Midden Francië: Lotharius II (Lotharingen 855-869), Kening fan Midden Francië: Karel fan Provece (Bourgondië 855-863), Kening fan Midden Francië: Loadewyk II (Itaalje 855-875).

*Fryske Greef: Albdag greve fan Eastergo (Rûstringen rûn 870-883).

*Fryske Greef fan Frisia en Kinmerlân: Gerulf I (875-883).

Kening fan East Francië: Loadewyk III de Jonge (876-882).

Kening fan West Francië: Loadewyk II (de Stotteraar 877-879), Kening fan West Francië: Loadewyk III (879-882). Kening fan East Francië: Karel III (de Dikke 882-888).

*Skandinaviske (Wytsingen) diel hearsker: Godfried (880-885).

Kening fan Frankryk: Karloman (882-884).

*Fryske Greef fan Frisia en Kinmerlân: Gerulf II (883-916).

Kening fan West Francië: Karel III (de Dikke 884-887), Paus 104: Benedictus III 855-858, Paus 105: Nicolaas I 858-867, Paus 106: Adrianus II 867-872, Paus 107: Johannes VIII 872-882, Paus 108: Marinus I 882-884, Paus 109: Adrianus III 884-885, Paus 110: Stefanus V 885-891, Paus 111: Formosus 891-896, Paus 112: Binifatius VI 896, Paus 113: Stefanus VI(VII) 896-897, Paus 114: Romanus 897, Paus 115: Theodorus II 897, Paus 116: Johannes IX 898-900,

 

900 jier.

 

Paus 117: Benedictus IV 900-903, Paus 118: Leo V 903, Paus 119: Sergius 904-911, Paus 120: Anastasius III 911-913, Paus 121: Lando 913-914, Paus 122: Johannes X 914-928, Paus 123: Leo VI 928, Paus 124: Stefanus VII(VIII) 928-931, Paus 125: Jihannes XI 931-935, Paus 126: Leo VII 936-939, Paus 127: Stefanus VIII(IX) 939-942, Paus 128: Marinus II 942-946, Paus 129: Agapitus II 946-955, Paus 130: Johannes XII 955-964, Paus 131: Leo 963-965, Paus 132: Benedictus V 964, Paus 133: Johannes XIII 965-972, Paus 134: Benedictus VI 973-974, Paus 135: Benedictus VII 974-983, Paus 136: Johannes XIV 983-984, Paus137: Johannes XV 985-996. Nei 887 is it Frankyske Ryk opdielt yn Frankryk en it Hillige Romeinske Ryk. Dit ferdrach is ynlutsen yn 1806.Odo van Parijs (887-888 nammes Karel III), Kening fan Frankryk: Odo van Parijs (888-898), Kening fan Frankryk: Karel III (de Eenvoudige 893-923) Kening fan Frankryk: Robert I (922-923), Kening fan Frankryk: Rudolf van Bourgondië (923-936), Kening fan Frankryk: Loadewyk IV (936-954), Kening fan Frankryk: Lotharius I (954-986), Kening fan Frankryk:

Loadewyk V (de Luie 986-987), Kening fan Frankryk: Hugo Capet (987-996), Paus 138: Gregorius V 996-999, Kening fan Frankryk: Robert II (de Fromme 988-996). Paus 139: Silvester II 999-1003.

 

1000 jier.

 

Benammen de greven fan Hollân neamden harren lange tiid greve fan Fryslân. Sa as te sjen is wurd de Romeinske oerhearsking ôflost troch de Franken en letter it geloof en de Fransen wêrmei't de ûnderdrukking fan it folk trochgong.

 

 

 

 

 

Tebek nei Skiednis