Ailân Frysk en Fêstelân Frysk
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

Kultuer en sawathinne

 

Eiland-Noord-Fries

 

Söl'ring:

„Ljucht, ual Muun, ljucht!” skriilt Häwelmann, man di Muun wiar narigen tö sen en uk di Stiaren ek; ja wiar al altermaal tö Ber gingen.

 

Feering:

„Locht, ual muun, locht!” rep Heewelmaan, man a muun wiar nochhuaren tu sen an a stäären uk ei; jo wiar al altermaal tu baad gingen.

 

Helgolands:

„Lochte, ool Muun, lochte!” rüp Heäwelman, oawers de Muun wear naarni tu sin’n en uk de Steern ni; dja wear al allemoal tu Baad gingen.

 

Öömrang:

„Locht, dü ual muun, locht!” rep Heewelmaan, man a muun wiar nochhuaren tu sen an a stäären uk ei; jo wiar al altumaal tu baad gingen.

 

Vastewal-Noord-Fries

 

Het Friese taalgebied nu

 

 

Taal anno no.

 

Bron : Encyclopedie van Friesland, t.a.p., p. 43.

 

Goeshards:

„Jocht, uule moune, jocht!” biilked Hääwelmoon, ors e moune waas närngs to schüns än da steere ok ai; ja weern al aal to beede gingen.

 

Wiedinghards:

„Ljocht, uuile moone, ljocht!” biilked Hääwelmuon, män e moone was näärgen to schüns än uk e steere ai; jä würn al altomoale to beerd gingen.

 

Halligfries:

„Jaacht, uale mööne, jaacht!” bölked Hääwelmoon, man de mööne woas näärngs to siinen än de steere uk ee; jä weern al altomaole to beed giangen.

 

Bökinghards:

„Jucht, üülje moune, jucht!” biiljked Hääwelmoon, ouers e moune wus nargne tu schüns än e stääre uk ai; ja wjarn ål åltumååle tu beed lim.

 

 

Fryslân ferdwynt

 

 

 

 

Het Noord-Fries heeft in "ffr" als ISO 639-3-taalcode.

7 seelannen Fryslân

De 7 seelannen

 

 

 

Grut Fryslân (Groot Friesland)

Grut Fryslân

 

 

 

Tebek nei Kultuer