Mei de Bazuin nei Skylge
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

Mei de Bazuin, Tsjummearum, nei Skylge op 11/12/13 maaie 2012

 

 

 

 

 

In ympresje fan it reiske nei it sinnich eilân mei palmbeammen en maagdlike strannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, tabee dan Harns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dêr gean wy hinne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats delict.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisset dy man dêr no oer de reling ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa, efkes lêze, mar fan lêzen wurde je al gau slieperich Jan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do bist warskôge!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net byelkoar wei te slaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De takomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grutte eagen? Hoesa..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo hjir ek ?? Ja dus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferskûlje achter in fleske?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta Taaa..., efkes blaze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaze, ja dêr binne wy no ienkear goed yn, goed oefenje seit Marten altyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat hy ek tsjin my sein!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under tasjoch fan de foarsitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untfangst kommitee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binne wy der hast?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myn tongkje siet fêst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegearre sammelje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hy/sy moast noch efkes geduld ha dus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even stikum in fissy pakke, niemand siet it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teambilding yn'e bar, tige wichtich.

It wie in noflike jûn, en dat wie it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wol goed by de holle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast al wer leech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohlala.................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicht fanôf 'bliuw goed' op'e haven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fytsen, fytsen en noch ris fytsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It sil heve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexy ehhh... sectie fansels, sorry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al wer blaze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TromboSolistDirigent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Klokkenluiders' wurde net beskerme!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa, Janny is der net, kin ik lekker myn kibbeling op ite....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...dat toch hy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Froulju yn'e buert????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oerhearskjende wyn docht weagen stribjen

de grutste te wêzen, mar wurde de wite koppen

yn in eigen ritme ta skom, fersille oer it strân

oanskôge troch de hoeder fan de see.

 

 

 

 

 

 

As de omjouwing wei blaast wurdt bliuwt it gewichtige oer,

op iensume hichte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVV Skylge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoempapa yn it doarp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smseh... of in simpel spultsje?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oerlis?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famkes pyramytje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Anke leit út.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It toernoai is begûn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der is in soad publyk op ôf kommen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oerlis oer de te folgjen strategy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romte te oer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge, nije leafde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toeno Side!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In bytsje âlder, nije leafde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héhé efkes bekomme hjer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegearre sân, dus ek Arabieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjalom aleechem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabieren, spionnen en .......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakleazen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It skaaltsje sil leech, al moast ik it útslikje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fierder mei follybal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under yndruk fan 'iron lady'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op safary ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit heard dêr by fansels ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei seis MK ekstra ist samar klear.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toe mar Jaap!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?????? en ik dan, wa triuwd my no??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follytafel sjouwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dendisisré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hat dat fissy toch niet hé motten loof ik, foelt niet goed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De priiswinnaars, hulde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kanjers!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno yn folle konsintraasje!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei twa broadsjes taggelyk grieme je ek twa kear safolle Piet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It pypskoft koe der noch krekt ôf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oanfâlehhhhh...., it smakke poer bêst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moai no? Ien mei en twa sûnder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moai dat it sa koe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strjitkeatsen ûnder de Brandaris, Hotze docht ek mei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trije mannen, ien mei kâlde hannen, ien laket syn tosken bleat, in ûnferslilligenien, in toarstige frou en in spion op in bankje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In stikum sliepke??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh nee hé... stom stom stom.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....mar net echt hjer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ha sin yn in drumke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sms: ik bin hast tús leave, wy bin al oer de helte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei wa? Mei Klaas fansels, of .....dochs mei Piet...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wy ha in moai reiske han, ek al wie it op útnoeging fan Musyk feriening Skylge ta eare fan harren 50 jirrich jubileum.

Tige tank !!