Ympresje PC Frjentsjer 2011
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

Kultuer en sawathinne

PC toer, "Wert de bal it hert rekket""

 

Fan: Koninklijke Permanente Commissie (PC)

Der Franeker Kaatspartij

 

 

Winnaars vanaf 1854 (helaas is er over de uitslagen van vóór 1854 onvoldoende bekend gebleven). Vanaf 1883 wordt de PC koning uitgeroepen; deze zijn onderstreept.

 

 

2017 Bauke Triemstra St. Jacobieparochie, Alle Jan Anema Grou en Hendrik Kootstra Minnertsga.

2016 Jan Dirk de Groot Driezum, Renze Pieter Hiemstra Harlingen, Hans Wassenaar Leeuwarden.

2015 Gert Anne van der Bos Leeuwarden, Taeke Triemstra St. Jacobiparochie en Daniël Iseger Leeuwarden.

2014 Gert Anne van der Bos Leeuwarden, Jacob Wassenaar Minnertsga en Daniël Iseger Leeuwarden

2013 Johan van der Meulen Bitgummole, Renze Pieter Hiemstra St. Jacobiparochie, Hylke R. Bruinsma Minnertsga.

2012 Hendrik Tolsma Goutum, René Anema Balk, Thomas van Zuiden Tjerkwerd

2011 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Taeke Triemstra St. Jacobiparochie, Daniël Iseger Leeuwarden (fotos 2011)

2010 Gert-Anne van der Bos Holwerd, Taeke Triemstra st. Jacobiparochie, Daniël Iseger Goutum

2009 Gert-Anne v.d. Bos Holwerd, Folkert v.d. Wei Witmarsum, Daniël Iseger Techum 

2008 Jochum Bouma Easterlittens, Auke van der Graaf Berlikum, Douwe Groenendijk Heerenveen

2007 Johan v.d. Meulen Broeksterwoude, Auke v.d. Graaf Berlikum, Taeke Triemstra St. Jacobiparochie

2006 Johan v.d. Meulen Damwoude, Kor Zittema Beetgum, Taeke Triemstra St. Jacobiparochie

2005 Rutmer v.d. Meer Huizum, Jacob Wassenaar Minnertsga, Chris Wassenaar Minnertsga

2004 Johan Abma Gauw, Pieter Scharringa Dronrijp, Daniël Iseger Huizum

2003 Johannes G. Dijkstra Huizum, Karel Nijman Leeuwarden, Folkert v.d. Wei Witmarsum

2002 Rutmer v.d. Meer Wergea, Jacob Wassenaar Minnertsga, Cornelis Terpstra Minnertsga

2001 Pieter v. Tuinen Leeuw.den, André Kuipers Beetgumermln, Chris Wassenaar Minnertsga

2000 Klaas Berkepas Aldeboarn, Dirk-Jan v.d. Woud Goutum, Klaas Anne Terpstra Minnertsga

1999 Johan Okkinga Arum, Sake Porte Winsum (Gr), Auke van der Graaf Berlikum

1998 Johan Okkinga Arum, Sake Porte Winsum (Gr.), Auke van der Graaf Berlikum

1997 Pieter van Tuinen Groningen, Rinse Bleeker Heerenveen, Chris Wassenaar Minnertsga

1996 Johan Okkinga Arum, Sake Porte Groningen, Pieter Tienstra Winsum (Gr.)

1995 Simon Minnesma Menaldum, Sake Porte Groningen, Klaas-Anne Terpstra Menaldum

1994 Coos Veltman Joure, Johannes van Dijk Leeuwarden, Hotze Rusticus Marssum

1993 Erik Seerden Leeuwarden, Rinse Bleeker Heerenveen, Thomas van der Meer Akkrum

1992 Erik Seerden Franeker, Rinse Bleeker Heerenveen, Thomas van der Meer Akkrum

1991 Erik Seerden Franeker, Rinse Bleeker Tzummarum, Thomas van der Meer Akkrum

1990 Coos Veltman Dronrijp, Piet Jetze Faber Vrouwenparochie, Tunno Schurer Franeker

1989 Joop Bierma St. Jacobiparochie, Sake Porte Stiens, Hotze Rusticus Marssum

1988 Peter Rinia Makkum, Johannes Brandsma Sexbierum, Tunno Schurer Franeker

1987 Peter Rinia Makkum, Johannes Brandsma Sexbierum, Tunno Schurer Franeker

1986 Peter Rinia Makkum, Wybren van Wieren Marssum, Tunno Schurer Franeker

1985 Ruurd Rutten Wiijnaldum, Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Johannes van Dijk Sexbierum 

1984 Peter Rinia Makkum, Wybren van Wieren Marssum, Tunno Schurer Franeker

1983 Sake Saakstra Grou, Piet Jetze Faber Vr.parochie, Johannes Brandsma Sexbierum

1982 Sake Saakstra Grou, Piet Jetze Faber Vr.parochie, Johannes Brandsma Sexbierum

1981 Sake Saakstra Grou, Piet Jetze Faber Vrouwenparochie, Tjisse Wallendal Ried

1980 Sake Saakstra Grou, Piet Jetze Faber Vrouwenparochie, Flip Soolsma Boornbergum

1979 Sake Saakstra Grou, Piet Jetze Faber Vrouwenparochie, Flip Soolsma Boornbergum

1978 Sjouke de Boer Exmorra, Klaas van Wieren Berlikum, Wybren van Wieren Marssum

1977 Sjouke de Boer Exmorra, Klaas van Wieren Berlikum, Wybren van Wieren Marssum

1976 Sake Saakstra Winsum, Piet Jetze Faber Stiens, Durk Talsma Weidum

1975 Johan van Seijst Drachten, Klaas van Wieren Berlikum, Piet Jetze Faber Stiens

1974 Jarich van der Veen Damwoude, Gerrit de Jong Sneek, Flip Soolsma Drachten

1973 Sjouke de Boer Exmorra, Wybren van Wieren Marssum, Gerrit van der Heide Harlingen

1972 Piet de Jong Wommels, Bert Rinia Makkum, André Roosenburg Franeker

1971 Jarich van der Veen Akkerwoude, Gerrit de Jong Sneek, Reitse Mienstra Heerenveen

1970 Gerrit Okkinga Arum, Klaas van Wieren, Durk Talsma Weidum

1969 Johan van Seijst Franeker, Sikke Sikkema Franeker, Johannes Westra Leeuwarden

1968 Johan van Seijst Franeker, Tamme Velstra Baard, Johannes Westra Leeuwarden

1967 Hotze Schuil Harlingen, Klaas van Wieren Marssum, Johan Halbesma Harlingen

1966 Rienk de Groot Leeuwarden, Gerrit de Jong Sneek, Durk Talsma Weidum

1965 Hein Zijlstra Deinum, Martinus Santema Oosterlittens, Gerrit Langerak Sneek

1964 Rienk de Groot Leeuwarden, Sjoerd Heeringa Tzummarum, Johan Halbesma Harlingen

1963 Gerrit Okkinga Oosterend, Drewis Smedinga Harlingen, Martinus Santema Oosterlittens

1962 Gerrit Okkinga Oosterend, Drewis Smedinga Harlingen, Sjoerd Heeringa Tzummarum

1961 Rienk de Groot Leeuwarden, Johan Jansen Harlingen, Martinus Santema Oosterlittens

1960 Jan Sijtsma Ried, Johannes Zijlstra Kimswerd, Dirk van der Zee Leeuwarden

1959 Meindert van der Weerd Bolsward, Albert Rinia Makkum, Rinnie Kuiper Makkum

1958 Roel Hoekstra Ternaard, Johan Jansen Harlingen, Albert Veldkamp Huizum

1957 Jan Sijtsma Ried, Albert Rinia Makkum, Sake Faber Berlikum

1956 Marten van der Leest Stiens, Johan Jansen Harlingen, Arp Hiemstra Leeuwarden

1955 Meindert van der Weerd Arum, Johannes Zijlstra Kimswerd, Wijtse Vlietstra Franeker

1954 Johannes Stavinga Poppenwier, Albert Veldkamp Huizum, Sipke van der Zee Leeuwarden

1953 Hotze Schuil Harlingen, Rinnie Kuiper Makkum, Frans Helfrich Leeuwarden

1952 Hotze Schuil Harlingen, Sikke Olivier Harlingen, Frans Helfrich Leeuwarden

1951 Roel Hoekstra Ternaard, Pieter de Haan Holwerd, Hiele de Haan Holwerd

1950 Marten van der Leest Stiens, Theun de Bruin Leeuwarden, Arp Hiemstra Leeuwarden

1949 Lammert Heeringa Holwerd, Hotze Schuil Harlingen, Wijtse Vlietstra Franeker

1948 Marten van der Leest Stiens, Theun de Bruin Leeuwarden, Sjouke Helfrich Wergea

1947 Hotze Schuil Harlingen, Aebe Haima Dongjum, Frans Helfrich Harlingen

1946 Hotze Schuil Harlingen, Aebe Haima Dongjum, Riemer Reinalda Winsum

1945 Klaas Posthumus Leeuwarden, Pieter de Haan Holwerd, Hiele de Haan Holwerd

1944 Niet gehouden wegens de oorlog

1943 Niet gehouden wegens de oorlog

1942 Jan Rodenhuis Huins, Feite de Jager, Frans Helfrich Harlingen

1941 Klaas Kuiken St. Annaparochie, Jan de Groot Weidum, Sjouke Helfrich Wijnaldum

1940 Marten van der Hem Raerd, Lou Seerden Franeker, Feite de Jager Harlingen

1939 Taede Zijlstra Witmarsum, IJnze Kuperus Wijnaldum, Sjouke Helfrich Wijnaldum

1938 Folkert Hiddinga Weidum, Cees Kamminga Arum, Willem Bosma Bolsward

1937 Klaas Kuiken, Dooitzen de Bildt beide St. Jacobiparochie, Sjouke Helfrich Wijnaldum

1936 Marten van der Hem Raerd, Anne Braam Sexbierum, Willem Bosma Bolsward

1935 Taede Zijlstra Witmarsum, Dooitzen de Bildt, Sjouke Helfrich beide St. Jacobiparochie

1934 Marten van der Hem Raerd, Hampie Bogaard Harlingen, Klaas de Jager Harlingen

1933 Hans Knol Harlingen, Dooitzen de Bildt St. Jacobipar., Anne van Sinderen St. Annaparochie

1932 Klaas Kuiken St. Jacobiparochie, Sape de Haan Berlikum, Jan van der Lei Berlikum

1931 Taede Zijlstra Witmarsum, Pieter Helfrich Harlingen, Klaas de Jager Harlingen

1930 Reinder Terpstra Beetgum, Nanne Koopmans Leeuwarden, Klaas Kooistra Dokkum

1929 Taede Zijlstra Witmarsum, Pieter Helfrich Harlingen, Ids Jousma Dokkum

1928 Ids Roukema Wommels, Dirk de Jong Wier, Klaas Kooistra Dokkum

1927 Germ Koster Dokum, Rinze Werkhoven Franeker, Sake Zijlstra Beetgum

1926 Taede Zijlstra Witmarsum, Klaas Kuiken St. Jacobiparochie, Ids Jousma Dokkum

1925 Taede Zijlstra Witmarsum, Klaas Kuiken St. Jacobiparochie, Ids Jousma Dokkum

1924 Hans Knol, Ids Roukema, Klaas de Jager allen uit Harlingen

1923 Machiel Miedema Franeker, Ids Roukema Harlingen, Klaas de Jager Harlingen

1922 Taede Zijlstra Witmarsum, Jan IJ. Heeg Oosterend, Rinze R. Yetsinga Arum

1921 Taede Zijlstra Witmarsum, Jan IJ. Heeg Oosterend, Rinze R. Yetsinga Arum

1920 Taede Zijlstra Witmarsum, Ids Roukema Harlingen, Ids Jousma Dokkum

1919 Jan IJ. Heeg Oosterend, Anne Smidts Franeker, Sybolt M. Tigchelaar Dronrijp

1918 Hubert Westerhuis Oosterlittens, Roelof de Jong Wommels, Pé Hiemstra Wommels

1917 August van Lierde, Emile Hoyois, George Herphelin allen uit België

1916 Rinse Brink Oosterlittens, Ids Roukema Harlingen, August van Lierde Belgie

1915 Jacobus Jellema Franeker, Sikke de Vries Harlingen, Hendrik van Haitsma Franeker

1914 Rinse Brink Oosterlittens, Germ Hoitsma Berlikum, Rein Zaagemans Witmarsum

1913 Catrinus Werkhoven Witmarsum, Anne Smidts Franeker, Ids Roukema Harlingen

1912 Rinse Brink Oosterlittens, Sikke de Vries Harlingen, Sybolt M. Tigchelaar Dronrijp

1911 Tjeerd W. Kooistra Dokkum, Sijtze A. Kooistra, Rein Zaagemans beide Witmarsum

1910 Catrinus Werkhoven, Sijtze A. Kooisra beide Witmarsum, Tjeerd W. Kooistra Leeuwarden

1909 Catrinus Werkhoven, Sijtze A. Kooistra, Rein Zaagemans allen Witmarsum

1908 Ultsje Tijmstra Lemmer, Hans Schaafsma Arum, Roel Boorsma Wommels

1907 Sijtze A. Kooistra Witmarsum, Tjeerd W. Kooistra Dokkum, Meindert Helfrich Kimswerd

1906 Catrinus Werkhoven, Sijtze A. Kooistra beide Witmarsum, Tjeerd W. Kooistra Dokkum

1905 Tjeerd W. Kooistra Dokkum, Jan W. Kooistra Dokkum, Gerrit Terpstra Marssum

1904 Pieter Hovenga Marssum, Lodewijk Leicht Franeker, Rinze Feitsma Wommels

1903 Minze de Vries Beetgum, Jan Reitsma sr Pingjum, Johannes Struiksma Wommels

1902 Sijtze A. Kooistra, Jan Kuperus beide Witmarsum, Johannes Struiksma Wommels

1901 Jan Reitsma sr Pingjum, Jan Kuperus Marssum, Meindert Helfrich Kimswerd

1900 Minze de Vries, Gerben Wassenaar, Anne Groenveld allen Beetgum

1899 Johannes Bierma St. Jacobipar., Jan Reitsma sr Pingjum, Joh. Struiksma Wommels

1898 Joh. Bierma St. Jacobipar., Jan Reitsma sr Pingjum, Johannes Struiksma Wommels

1897 Minze de Vries Beetgum, Jan Reitsma sr Pingjum, Klaas Vonk Beetgum

1896 Minze de Vries, Sjoerd Heslinga, Klaas Vonk, allen Beetgum

1895 Johannes Anema Schingen, Jan Reitsma sr Pingjum, Pieter B. Yetsenga Arum

1894 Johannes Bierma St. Jacobipar., Klaas Leeuwen St. Jacobipar., Arjen de Vries Berlikum

1893 Johannes Anema Schingen, Jan Reitsma sr Pingjum, Pieter B. Yetsenga Arum

1892 Johannes Anema Schingen, Jan Reitsma sr Pingjum, Nanne S. de Boer Pingjum

1891 Johannes Anema Schingen, Hemke Elzinga Holwerd, Cornelis v.d. Weg Tzummarum

1890 Pieter B. Yetsenga Arum, Jan Reitsma sr Pingjum, Taeke de Jong Pingjum

1889 Meindert Kooistra H'lingen, Wiebren T. Kooista Dokkum, Lammert S. Hilarides Pingjum

1888 Siebren Kooistra Harlingen, Meindert Kooistra Harlingen, Lammert S. Hilarides Pingjum

1887 Jacob Wassenaar St. Jacobipar., Klaas W. Boorsma Zweins, Lammert Hilarides Pingjum

1886 Sjirk de Wal Dronrijp, Klaas W. Boorsma Zweins, Jacob K. Wassenaar St. Jacobipar.

1885 Sjirk de Wal Dronrijp, Klaas W. Boorsma Zweins, Auke Miedema Zweins

1884 Hein D. Postma Zurich, Marten C. Banning Pingjum, Tjerk Hiemstra Pingjum

1883 Sjirk de Wal Dronrijp, Klaas W. Boorsma Zeins, Auke Miedema Zweins

1882 Wiebren T. Kooistra Dokkum, Meindert T. Kooistra Dokkum, Rein van de Witte Pingjum

1881 Jan E. Bonnema Arum, Klaas W. Boorsma Welsrijp, Sjirk de Wal Dronrijp

1880 Jan E. Bonnema Arum, Sjirk de Wal Dronrijp, Jelle Bruinsma Arum

1879 Tjerk Hiemstra, Wiebe P. Steensma , Rein van de Witte, allen Pingjum

1878 Jan E. Bonnema Arum, Sjirk de Wal Dronrijp, Rein van de Witte Pingjum

1877 Jan E. Bonnema Arum, Sjirk de Wal Dronrijp, Johannes Donia Dronrijp

1876 Jacob Klaver Winsum, Folkert Struiksma Oosterlittens, Rients P. Koopmans Franeker

1875 Jan E. Bonnema Arum, Jan D. Hiddinga Wijnaldum, Rients P. Koopmans Franeker

1874 Jan E. Bonnmema Arum, Jacob T. Runia Berlikum, Sjouke Anema Berlikum

1873 Dirk IJ de Boer, Jan D. Hiddinga, Rients P. Koopmans allen Wijnaldum

1872 Jan P. Hiddinga Menaldum, Klaas W. Boorsma Zweins, Auke Miedema Zweins

1871 Jan P. Hiddinga Menaldum, Pieter P. Hiddinga Wijnaldum, Auke Miedema Zweins,

1870 Dirk IJ. de Boer Tzummarum, Jan P. Hiddinga Wijnaldum, Auke Miedema Zweins

1869 Klaas F. Post Kimswerd, Klaas W. Boorsma Tzummarum, Auke Miedema Franeker

1868 Klaas F. Post Kimswerd, Rein Schiphof Berlikum, Auke Miedema Berlikum

1867 Klaas F. Post Kimswerd, Rein Schiphof Berlikum, Auke Miedema Berlikum

1866 Geen partij wegens cholera

1865 Dirk IJ. de Boer, Pieter IJ de Boer, Pieter P. Hiddinga allen Wijnaldum

1864 Jan D. Banma Arum, Dirk IJ. de Boer Wijnaldum, Frans F. Felkers Winsum

1863 Jan D. Bangma Arum, Frans F. Felkers, Winsum, Pieter U. Rijpma Midlum

1862 Pieter B. Rijpma Pingjum, Rients D. IJntema Pingjum, Hielke F. Post Kimswerd

1861 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema, Pieter U. Rijpma allen Pingjum

1860 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema, Pieter U. Rijpma allen Pingjum

1859 Geen partij gehouden wegens pokken-epidemie

1858 Pieter B. Rijpma, Rients D. IJntema, Pieter U. Rijpma allen Pingjum

1857 Evert K. Boorsma, Jan K. Boorsma, Willem K. Boorsma allen Tzummarum

1856 Johannes F. Felkers Wommels, Pieter F. Felkers Winsum, Frans F. Felkers Winsum

Laatste wedstrijd op het Oud Kaatsveld buiten de Oosterpoort, vanaf 1856 op het Sternse Slotland ("Sjûkelân")

1855 Evert K. Boorsma, Jan K. Boorsma, Willem K. Boorsma allen Tzummarum

1854 Pieter B. Rijpma Pingjum, Rients D. IJntema Pingjum, Willem K. Boorsma Tzummarum