Poptaslot Heringastate
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

Kultuer en sawathinne

Poptaslot- Heringastate te Marsum                

 

It Poptaslot ek wol Heringastate neamd, is in Fryske stins. Boud yn de 15e ieu troch it geslacht Heringa yn Marssum. Nei dat Eisinga it yn 1631 ferboud hat is it yn 1687 kocht troch Dr. Henricus Popma.

 

Nei syn dea, yn 1712, is der neat mear feroare oan it slot. 

 

Sjoch ek: http://www.poptaslot.nl/

Foar ynfo Heringastate:

http://www.absolutefacts.nl/kastelen/data/heringastate.htm

 

Klik op foto en it stoppet. Klik op pylkje en it begjint wer, is't gjin wûnder?