Is der oars noch wat te belibjen yn'e wrâld? Jawol !