Begjinside
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

Wolkom op dizze Fryske side wêrop fan alles te finen is. Yn'e rin fan'e tiid ha ik fan alles en noch wat op garre en dit is in moai medium om it te publisearjen, oars bliuwt it mar yn'e kast lizzen.

 

Welkom op deze Friese site, Welcome to this Frisian site, Willkommen auf Dieser Friesisch-Website,

Velkommen til denne Frisiske nettsted, Velkommen til denne Frisisk site, Välkommen till sajten Frisiska, Bienvenidos a este sitio de Frisia, Bienvenue sur ce site de Frison.

 

Foar it brûken fan teksten en printsjes © earst ek efkes maile fansels.

Alle printsjes en teksten, toand op dizze siden binne eigendom fan Sjoerdco.nl. Oars is it wol oanjûn by boarnen.