Twa klompkes
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Twa Fryske klompkes

 

Twa klompkes, in loftsen- en in rjochtsenien

binne lêsten makke en dat ha se mar moai dien

foar de berte wennen se trije beammen faninoar ôf

dêr't harren woartels noch lizze, yn it hôf

 

mar langstme ha se dêr net nei, it is gjin gemis

en hja binn’ beide út it goeie hout snien, dat is wis

op harren liif moaie reade bledsjes

en op dizze klompkes lykje it wol hertsjes

 

nij, noch mei in toutsje ferbûn mei-inoar

want oan de iene ha je neat sûnder de oar

in twaling ûnôfskiedlik en iens oer elk beslút

ja, harren noas stiet altyd deselde kant út

 

en hja rinne fansels altyd kreas njonken

dan de iene en dan de oare in bytsje foar

op it ein fan harren libben binn’ hja âld en fersliten

en wurde brûkt foar brânje of samar fuortsmiten.

 

Gjin tankjewol of eareplakje mei moaie blomkes

nee, dêr steane samar ynienen in nij pear klompkes.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes