Tsja...is dat sa?
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Is dat sa?

 

 

 

sa is't en net oars

 

 

hwa't neat seit

liicht ek net

 

 

skylk, is al ieuwen âld

 

 

foar de biezum út

binne alle minsken gelyk

 

 

nearne is it sa

as at jo tinke dat it is

 

 

it yzer is hjit genôch

as de smid it smeie kin

 

 

ljocht

riisjende sinne

ljochtet de dau

ta diamantsjes en ferspile

rykdom

 

 

fjouwer frije fûgels

fleane ferskaat fuort

formaasje fleane

fine frije fûgels formeel

 

 

een filantropiste

kreeg een lintje

van koper

toen ze 't wou verkopen

voor het goede doel

was er geen koper

 

 

de ramen zijn dicht

en eer ik een gedicht dicht

doe ik ook de gordijnen dicht

waarna ik dicht

 

toen ik dit gedicht heb gedicht

waren de ramen gedicht,

de gordijnen gedicht

en nu is ook het gedicht gedicht

 

 

dizze heale nacht

dat is dus in koart sliepke

t'is folle moanne

 

 

de wekker giet ôf

de maitiid komt der oan en

koartere nachten

 

 

morgenstond en goud

werken dag en nacht

ach, mijn mond verdraagt het niet

 

 

auto,

frou, kammeraat,

hynder of manlikheid

as dat kring wegeret

ympotinsje

 

 

muzyk

alle emoasjes

dronken fan ekstaze

yn myn duzelige holle,

orgasme

 

 

O nul, als laagste van de acht

het dragen vergt jouw uiterste kracht

daarvan heeft de bovenste nul

echt geen benul

 

 

minnen die minnen tot issen,

en plussen als ze zich vergissen

 

 

de iene útsmiter tsjin de oare:

ik smyt dy der út

as't dat weagest sei de oare útsmiter

dan rop ik de útsmiter,

as ik myn útsmieter op ha

 

 

ik zou kunnen willen

wat ik zou willen kunnen

 

 

As it sa is, dan is it sa,

want oars is it oars.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes