Skeare
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Skeare

 

 

Okkerlêsten hie ik wer sa'n nuvere bui, ik kin it ek net omskriuwe, mar it hat it meast fan it útheljen fan kattekwea. Net dat ik der wiis op bin hjer, mar dizze kin der noch krekt sa'n bytsje op troch. Hawar dat sein hawwend wie it lêsten dus wer sa fier.

 

Ik ha de gewoante om myn burd stean te litten en sa no en dan moast it skearapperaat der efkes oerhinne oars wurdt it te lang en dat fynt de frou dan wer net goed. No sei hja ek wer "Wannear silst dy wer ris skeare jonge want it sjocht der net út." It skeat my samar yn en sei dat ik it fuort efkes dwaan sil. Der stiet in moai wyntsje dus dat kin wer moai bûtendoar. Dat hat nammentlik in grut foardiel at it wat waait, want dan waait it hier ek fuort wat der ôfskeart wurdt. Oars sitte de klean der ûnder oft de keukenflier en dat jout dan wer wurk om it wurk sis ik altyd dus dat moatte wy net ha.

 

Dis kear waaide it mear as gewoan en gewoanlik lit ik de doar iepen, want it stopkontakt sit binnendoar en ik stean bûten, mar dêrfoar waaide it no te hurd. Dus die ik de doar ticht en skearde my sa as oars. Troch it kabeltsje koe de doar wol ticht dus wie der neat oan't hantsje. Ik wie hast klear en sei doe tsjin de frou, “Ju, kinst de doar ek efkes op in kierke hâlde want de stroom wol der net sa bêst troch en dan wol it skearapperaat net." En ferdomd se die it, hja hie neat yn'e gaten. Se hold de doar moai op in kier wylst ik it skearen ôf makke. Jo sille mar sa'n bêste frou ha, sûnder fragen te stellen

gewoan dwaan wat der frege wurdt, sokke froulju wurde der no net mear makke. Nee, it komt grif goed mei ús.

Oan't se dit lêst fansels.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes