Oppasbeppe
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Oppasbeppe

 

 

sa jong bin se al net mear

at se al bern krije

de karriêre giet earst foar

oars kin it faaks noch net lije

 

at mem wer oan't wurk wol

moatte de bern plak ha

en wat is no makliker

en bring se nei beppe ta

 

beppe faaks krekt út'e bern

en dat wie al in prestaasje

moast no wer klear stean

foar de folgjende generaasje

 

it âlde 'loophek' mocht net fuort

en de tafelstoel fansels ek net

it komt no allegearre fan pas

krekt as dy houten autopet

 

beppes binne ûnmisber

beppes binne net te beteljen

hja tanket de bern ek noch

foar it bringen en fral it heljen

 

op't lêst âld en kerbintich

dan wurdt it beppe tefolle

en hja hopet dat de bern letter

ek op beppe passe wolle

 

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes