Myn dream
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

 

Myn dream

 

 

Myn dream giet oer myn libben, sa moai as it ris wie;

Nacht oan nacht dream ik dêroer, oer alles wat ik hie

Oerdei fiel ik in grut gemis want alles is foarby

Mar sjoch ik nei dyn foto dan dream ik wer fan dy

Myn dream oer dy, in moaie dream

 

Do kaamst yn alle stilte yn myn dream fannacht

Ik wie wer ticht by dy langjend út alle macht

Dyn oanrin is in hiele treast, mar giet ek wer foarby

Dochs wurdt ik dêr hiel bliid fan as ik wer dream fan dy

Myn leave dream, in moaie dream

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes