Libben
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Libben

 

 

Is it libben wurdich

om te libjen,

wa bin ik

as it tramtearre gewisse

en ûnmachtige,

de minskheid yn wittens

fan fersloer yn it wêzen,

en de dea om neat,

ta heil foar .. wat?

 

'T is my oandien,

ik libje

as ferwêzeling,

mei dy wittenskip,

myn macht is net sa grut

as dy fan Jo,

ik soe myn libben jaan.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes