Krysisferbjustering
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Krisisferbjustering

 

 

krisis om'e krisis

as der no gjin komt

dan is it krisis

krisisberie om'e krisis

de media kundicht krisis

it regear seit der is krisis

dan sil dêr krisis wêze

sa wie dêr krisis

en it folk seach

dat it net goed wie

dy hold har rêstich

doe wie dêr antikrisis

en krisisferbjustering

it wurd út Van Dale

en krisis is net mear

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes