Kabeltsjeleafde
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Kabeltsjeleafde

 

Ik learde har kennen op ynternet.

’t Wie tafal fansels dat ik der kaam,

mar ’k wie der fuort oan ferslave,

want no hie ik samar in faam.

 

Myn fantasije gong syn gong,

de leafde bleau net út

en omdat der oars neat wie,

joech ik it skerm in tút.

 

Ik wol dy hiel graach sjen,

dat typte ik meastal rillegau.

Ik wol witte wat ik sa leaf ha,

want faaks is it gjin frou.

 

Ik woe se earst op sicht,

want wat ik al net tsjinkaam bin;

sa wie der ien dy woe my trouwe,

foar in oaren wie ik te min.

 

Kabeltsjeleafde, ik ha ’t wol hân,

wurden efter glês binne it.

It jout in protte frustraasje

en dat is net goed foar ’t lid.

 

Fiberseks is neat foar my,

it hat gjin lekker liif;

kreas of net sa kreas,

der giet neat boppe in echt wiif.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes