In mirakel
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

In mirakel

 

 

Ik ha eartiids wol op'e bou wurke en der waarden

altiten wol grappen úthelle en ien dêrfan wol ik wol

mei jo diele. Op 'e bou bij it bouwen fan in nij hûs

wiene der in hiel protte minsken oant wurk grûn-

wurkers, opperlju, timmerlju, mitselders ensfh.

In protte en ferskate minsken dus.

Der wie ek in al wat âldere man dy't fan natuere gesach

útstrielde en tige serieus wie yn al syn dwaan en litten.

As jo sels jong binne liket alles âld mar ik tink dat hij

sa'n 45 á 50 jier wie.

In serieuze man wer't jo de gek net samar mei hienen.

Mar elts minske moat sa no en dan syn behoefte dwaan

fansels en hij dus ek.

 

“Ik moat earst út'e broek foar dat de broek fol sit” sei

der op in kear. Doe wie der noch gjin sanitair op it wurk

oanwêzich en in tontsje wie dus net samar foar hannen.

Oaren diene it wol op in amer yn'e keet of sa mar hij net

en hij socht in tûk plakje út en yn dit gefal wie it sa

deun as mooglik tsjin in tichte hage oan .

Ien fan de mannen hie heard wat der barre soe en slûpte

om'e hage hinne, sa stie hij oan 'e oare kant fan 'e hage

as wêr de man syn boadskip del plantsje soe.

De broek kaam op'e knibbels en it ôfleverjen koe no

begjinne. De man hokker oan'e oare kant fan'e hage stie

hie in skeppe meinommen en stuts dy hiel omsichtig

ûnder de man syn gat. Sadwaande kaam it boadskip

kreas op'e skeppe teloane, it hie net better kinnen.

Nei in behoarlike ferromming koe de broek wer

omheech en nei dizze ynspanning woe der wol witte

wat hij efterlitte soe fansels.

 

Oant syn grutte ferbazing lei der hielendal net wat hij

tocht dat der lizze moast.

Wylst de man syn broek omheech helle wie de skeppe

oanlutsen, sadwaande wie fan'e skeppe en it boadskip

neat mear te sjen.

Dit wie foar de bêste man net te befetsjen en hat hij dêr

tiden stien mei de pet yn'e hân hoe as dit mirakel te

ferklearjen is. Alle oare wurklju wisten dêr fan fansels

en stiene harren te fergriemen, mar de man sels hat de

ear oan himsels hâlden en hat der nea wat fan sein.

De man is net mear bij libben en wy sil dus nea witte

wat hij der no wierlik fan tocht hat.

En wat der mei it boadskip op'e skeppe bard is, ik soe't

wierlik net witte.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes