Ik was
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

 

Ik was

 

 

 

Ik was de was

Ik was de kast

Ik was mij

En als ik mij was

En ik waste de kast

En ik waste de was

Dan was de was gewast

Dan was de kast gewast

Dan is dat dat ik was

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes