Fuck off
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Fuck off

 

 

Wy komme fan'e klaai en meitsje net sa folle mei

inkeld yn'e kroech, mei guon fan oer de grins

wy sjonge dan dit liet, en hja sjonge it dan nei !

sjong mar mei:

 

Fuckoff fint,

dat doch je net

want sa't ik niis al sei

wy komme fan'e klaai

en der bin wy soks net went

 

Lêst stie ik foar de taap, om trije treetsjes bier

doe sei in man tsjin mij "ik moet er even bij"

ik sei tsjin him "u komt zeker niet van hier"

en dernei:

 

Fuckoff fint,

dat doch je net

want sa't ik niis al sei

wy komme fan'e klaai

en der bin wy soks net went

 

In hiele grouwe man, dy stie mij op'e foet

hij sei "het spijt mij zo" en joech my doe twa bier

ik sei "het is niet slim" en "het is wel goed"

mar dernei:

 

Fuckoff fint,

dat doch je net

want sa't ik niis al sei

wy komme fan'e klaai

en der bin wy soks net went

 

immen hie te folle hâwn en spuide yn syn bier

smiet dat yn it rûn, elts hie it yn it hier

ik sei: "dat is niet zo mooi, jij bent een grote klier"

hy song mij nei:

 

Fuckoff fint,

dat doch je net

want sa't ik niis al sei

wy komme fan'e klaai

en der bin wy soks net went

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes