Fryslân dat is myn thús
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Op meldij fan: Sierra Madre

https://www.youtube.com/watch?v=W5pJ57TYf24

 

 

 

Fryslân dat is myn thús

 

at de nacht ris ferdwynt, en dêrnei de sinne ferskynt

de doarpen de greiden, en de marren wer gleon beskynt

dan begjint de dei foar, mannich minske mei in goed sin

ja, de minsken binne, grutsk dat se hjir yn Fryslân bin'

 

O, o, owo, Fryslân

Fryslân dat is myn thús

Fryslân, Fryslân bo-oppe

 

O, o, owo, Fryslân

Fryslân dat is myn thús

Fryslân, Fryslân bo-oppe

 

omklamme troch dyken, immer striid mei wetter en waad

fereale op myn lân, dan stiet al it oare yn't skaad

t'is sa moai en sljocht, nearne better wer at ik gean

dan wit ik dat dit lân, part is fan myn Fryske bestean

 

O, o, owo, Fryslân

Fryslân dat is myn thús

Fryslân, Fryslân bo-oppe

 

O, o, owo, Fryslân

Fryslân dat is myn thús

Fryslân, Fryslân bo-oppe

 

 

 

Sjoerd F Talsma

 

Tebek nei Ferteltsjes