Fryslân
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Myn Fryslân

 

 

Wy hâlde fan ús Fryslân 't is sa moai en sa rom

En elke dei tink ik dêroan ik gean hjir nea wer wei

It bûtenlân dat is my frjemd wer ik dus net faak kom

En bin ik wer yn Fryslân ja dan fiel ik my wer thus

Myn Fryske lân, Myn heitelân

 

Berne út dyn skutte warber en oprjocht

Man en frou bin grutsk op dy in lân fan elke Fries

In lân fan klei en wetter wert mannich Fries foar focht

Foar dy myn moaie Fryslân myn hert en siel jou ik foar dy

Myn Fryske lân, Myn heitelân

 

Sjoerd F Talsma

 

 

 

 

Tebek nei Ferteltsjes