Frije fûgels
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

 

Frije fûgels (alliteraasje)

 

 

Fjouwer frije fûgels

fleane ferskaat fuort

formaasje fleane

fine frije fûgels formeel

 

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes