Leave dochter
Tsjummearum

Sjoerdco.nl

 

Leave dochter,

fan herte

 

No bist tritich jier

en is it echt safier

jiertallen mei in trije

silst no fuortoan krije

sa'n njoggen jier hâldt dat oan

dan is dy hâldberheid bedoarn

dus op nei de fjirtich ta

mei âlder wurden giet dat sa

en hoe âlder as't wurdst

bist dy dêrfan mear bewust

mar pas op âld bist noch net

mannich jier sit noch yn it fet

as't hûndert wurde meist

dan sit ik der net fier neist

das't noch 25533 dagen

libbest mei de fragen

helje ik dat wol

dy hiele hûndert fol

fanôf dyn berte

no al tritich kear fan herte.

Leafs fan dyn heit.

 

Sjoerd F Talsma

 

 

Tebek nei Ferteltsjes